Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2017, godz. 14:00
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego

OR.0012.42.2017

Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego, które odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Raszków za rok 2016.

 5. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Raszkówe za rok 2016.

 6. Zapoznanie się z informacją z działalności Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2016.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2016 rok,

  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok.

 1. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Bugaj i Koryta,

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na których zamieszkują mieszkańcy.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.