Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016:
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
 • przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok,
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
 • przedstawienie opinii komisji w odniesieniu do wykonania budżetu,
 • dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn."Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Bugaj i Koryta,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na których zamieszkują mieszkańcy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne głosy.
 3. Zamknięcie posiedzenia.