Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/ zwołuję nadzwyczajną XXVIII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025.
  5. Wolne głosy.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/Andrzej Matyba