Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 10 maja 2017, godz. 14:00
Wspólne komisje

OR.0012.41.2017

 

Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego " na rok 2017,

  5. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bugaju, oznaczonej jako działka nr 174/1,

  6. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Bugaju, oznaczonej jako działka nr 174/2,

  7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki,

  8. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty przedmiotowej do 1m3 ścieków,

  9. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  10. w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Raszkowie,

  11. w sprawie: ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie za rok 2016.

 2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

 4. Wolne głosy.

 5. Zamknięcie posiedzenia.