Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 14:30 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki,

  4. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2017 roku.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

 4. Odpowiedzi na interpelacje.

 5. Wolne głosy.

 6. Zamknięcie posiedzenia.