Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153 położonej w Pogrzybowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki nr 350, nr 353, nr 379 i nr 383.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie:sprzedaży działki nr 70/1 położonej w Moszczance.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2015-2030".

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025.

 12. Uchwalenie budżetu na 2017 rok:

  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

  3. odczytanie opinii komisji stałych rady,

  4. przedstawienie stanowiska burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

  5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,

  6. dyskusja nad projektem budżetu,

  7. głosowanie wniesionych propozycji - autopoprawek burmistrza,

  8. podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie obrad.