Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  2. w sprawie budżetu na 2017 rok,

  3. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  5. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2017.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Raszków za rokszkolny 2015/2016.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.