Rada Gminy i Miasta Raszków
XXVII Sesja w dniu 11 maja 2017, godz. 14:00
Radni

OR.0002.27.2017

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 11 maja 2017 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego " na rok 2017,

  5. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bugaju, oznaczonej jako działka nr 174/1,

  6. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Bugaju, oznaczonej jako działka nr 174/2,

  7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki,

  8. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty przedmiotowej do 1m3 ścieków,

  9. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  10. w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Raszkowie,

  11. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie za rok 2016.

 2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.

 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

 4. Odpowiedzi na interpelacje.

 5. Wolne głosy.

 6. Zamknięcie posiedzenia.