Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 20 października 2016 r. o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie określenia jednostki obsługującej i oświatowych jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

  2. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach,

  3. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,

  4. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  6. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Przybysławicach,

  7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  8. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

  9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2016 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne głosy.

 4. Zamknięcie posiedzenia.