Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/136/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie,

  5. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 121/22 położonej w Raszkowie,

  6. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

  7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice,

  8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki,

  9. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

  10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2017,

  11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Raszków za rok szkolny 2015/2016.

 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.

 3. Odpowiedzi na interpelacje.

 4. Wolne głosy.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba