Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2016, godz. 14:00
Komisja Budżetu i Finansów

OR.0012.31.2016

 

Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 27 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2015:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2015,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2015,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2015rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2015 rok,

  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok.

 1. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024.

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  7. w sprawie sprzedaży działki nr 434 położonej w Bieganinie,

  8. w sprawie sprzedaży działki nr 159 położonej w Przybysławicach.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.