Rada Gminy i Miasta Raszków
XIX Sesja w dniu 28 czerwca 2016, godz. 12:00
Radni

0002.19.2016

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XIX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w Restauracji Raszkowianka, Raszków, ul. Kościuszki 1. 

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2015:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2015,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2015,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za rok 2015,

  7. przedstawienie opinii komisji w odniesieniu do wykonania budżetu,

  8. dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”,

  7. w sprawie sprzedaży działki nr 434 położonej w Bieganinie,

  8. w sprawie sprzedaży działki nr 159 położonej w Przybysławicach,

  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka,

  10. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Bugaj,

  11. w sprawie likwidacji filii Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie - Filia w Radłowie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba