obrazekRada Gminy i Miasta Raszków
XVIII Sesja w dniu 25 maja 2016, godz. 13:00
Radni

OR.0002.18.2016


 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./ zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 13:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie /Raszków, ul. Koźmińska 8/.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego",
  • w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 80/2 położonej w Drogosławiu,
  • w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 czerwca 2013 roku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice,
  • w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o,
  • w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Raszkowa,
  • w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 wraz z rekomendacją na rok 2016 i 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza za rok 2015.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie za rok 2015.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba