Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 24 maja 2016, godz. 14:00
Wspólne komisje

OR.0012.28.2016

 

Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego",

  2. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 80/2 położonej w Drogosławiu,

  3. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie,

  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 czerwca 2013 roku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice,

  5. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o.

  6. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Raszkowa,

  7. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba