Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 / zapraszam na X sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 21 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Raport o stanie gminy za 2018 rok.

  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Raszków za rok 2018;

  2. debata nad raportem;

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za rok 2018.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2018:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2018,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2018;

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok;

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej;

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za rok 2018;

  7. przedstawienie opinii komisji w odniesieniu do wykonania budżetu;

  8. dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami;

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków;

  2. w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie;

  3. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;

  4. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie obrad.