Rada Gminy i Miasta Raszków
IX Sesja w dniu 31 maja 2019, godz. 13:30
Radni

OR.0002.9.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 / zapraszam na IX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 13:30 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

  2. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony;

  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135 obręb Grudzielec;

  4. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków;

  5. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków;

  6. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszków;

  7. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok;

  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2019-2029.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok.

 3. Odpowiedzi na interpelacje.

 4. Wolne głosy.

 5. Zamknięcie obrad.