Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 / zapraszam na VII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 14:30 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków,
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym,
 • w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Ligocie,
 • w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Jaskółkach, oznaczonej jako działka nr 32,
 • w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytnicy, oznaczonej jako działka nr 500/4,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2019 roku,
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków,
 • w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
 • w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla działek nr 389/4 i 389/3 położonych w miejscowości Przybysławice i działki nr 257/21, położonej w miejscowości Jaskółki,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie za rok 2018.
 3. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne głosy.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba