Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, KUltury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godzinie 14.30 w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzybowie

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Raszkowie na lata 2019-2021,

  2. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

  3. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom,

  4. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,

  5. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2019,

  6. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiazany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.