Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 / zapraszam na VI sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 14:30 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Raszkowie na lata 2019-2021,

  2. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

  3. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom,

  4. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  6. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,

  7. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki,

  8. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiacych dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków,

  9. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2019,

  10. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie obrad.