Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 24 marca 2020 roku o godzinie 12.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie.

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał:

a.     w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn."Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",

b.    w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków,

c.     w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2020 roku,

d.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

e.     w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytach, oznaczonej jako działka nr 231,

f.      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej jako działka nr 103/6,

g.     w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Raszków,

h.    w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

i.       w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

j.       w sprawie zmian budżetu na 2020 rok,

k.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 -2030.

5.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

6.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

7.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

8.    Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie za 2019 rok.

9.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

10.            Wolne głosy.

11.            Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków
 

/-/ Andrzej Matyba