Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 / zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 24 marca 2020 r. o godz. 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn."Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",

  2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków,

  3. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2020 roku,

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

  5. w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytach, oznaczonej jako działka nr 231,

  6. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej jako działka nr 103/6,

  7. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Raszków,

  8. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

  9. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

  10. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok,

  11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 -2030.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

 4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie za 2019 rok.

 5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.

 6. Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Wolne głosy.

 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba