Raszków, dnia 20. 12. 2011 roku

Nr ZP 271.22.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Działając na podstawie art.92 ust .2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

opublikowanym numer 419222-2011

wybrano do realizacji I części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 24

Cena ofertowa: 162.000,00 zł. Brutto


Wybrano do realizacji II części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Oddział Regionalny w Poznaniu

60-853 Poznań , ul. Poznańska 62/74

Cena ofertowa: 61.275,00 zł brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)


. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Część zamówienia

Punktacja przyznana ofercie

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 24

162.000,00

I

100

2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SP. Akcyjna Oddział ul. Królowej Jadwigi 6, 63-400 Ostrów Wlkp

182.071,00

I

88,19

3

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Oddział Regionalny w Poznaniu 60-853 Poznań, ul. Poznańska 62/74

234.738,00

I

71,55

1

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 24

68.289,00

II

42,68

3

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Oddział Regionalny w Poznaniu 60-853 Poznań, ul. Poznańska 62/74

61.275,00

II

84,7

4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Głogowska 8A

61.251,30

II

60,9


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak