Raszków, dnia 19 grudnia 2011 roku

Nr ZP 341.2.5.2011

Informacja (Zawiadomienie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej zgodnie z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego. Ustawy Pzp nie stosuje się na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r Nr 113, poz 759 z późn. zm.) na realizację

zadania : „Przebudowa kotłowni i instalacji w budynku świetlicy w Sulisławiu”


wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowo-Handlowy Instalacji Sanitarnych Wod-Kan C.O.

Mariusz Brodziak

ul. Polna 14/4 63-440 Raszków


Cena wybranej oferty : 42.979,91zł


Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów, tj. 100 pkt w kryterium-najniższa cena.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie dnia 21.12.2011r


Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Zakład Usługowo-Handlowy Instalacji Sanitarnych Wod-Kan C.O. Mariusz Brodziak ul. Polna 14/4 63-440 Raszków

42.979,91zł

100

100

2

Instalatorstwo Wod-Kan, Gaz i C.O. Stanisław Krajewski Moszczanka 110, 63-440 Raszków

54.564,80zł

78,77

78,77

3

Handlowo-Usługowa s.c.” HEMAR”

63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Narutowicza 2A

43.355,92zł

99,13

99,13


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak