Raszków: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 419222 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-06-610, REGON: 000530436; 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-38-426, REGON: 300336400; 3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Koźmińska 8, 63-440 Raszków, NIP: 622-23-94-267, REGON: 251412805; 4. Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicz, ul. Koźmińska 8, 63-440 Raszków, NIP: 622-23-94-250, REGON: 251414030; 5. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-34-693, REGON: 001140306; 6. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-47-225, REGON: 000640389; 7. Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-47-254, REGON: 250941499; 8. Publiczne Przedszkole Smerfy, ul. Kościelna 1, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-59-837, REGON: 251590352; 9. Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, Koryta 66B, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-45-574, REGON: 001228337; 10.Szkoła Podstawowa w Bieganinie z Filią w Grudzielcu, Bieganin 27, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-63-690, REGON: 001228366; 11.Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-41-155, REGON: 001228426; 12.Szkoła Podstawowa w Ligocie, ul. Kaliska 2, Ligota, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-45-568, REGON: 001228350; 13.Szkoła Podstawowa w Radłowie, ul. Wiejska 52, Radłów, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-48-377, REGON: 001228320; 14.Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Jarocińska 19a, 63-440 Raszków, NIP: 622-10-03-052, REGON: 250402733; 15.Jednostki OSP: Bieganin, Bugaj, Drogosław, Głogowa, Grudzielec Nowy, Janków Zaleśny, Jaskółki, Korytnica, Ligota, Moszczanka, Niemojewiec, Przybysławice, Radłów, Raszków, Rąbczyn, Sulisław, Szczurawice, Walentynów..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wypełniony i podpisany Formularz oferty, Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Część I Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku, zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Część II Zamówienia:Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem, zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.raszkow.bip.net.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków pok nr 2.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 08:15, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków- sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-06-610, REGON: 000530436; 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-38-426, REGON: 300336400; 3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Koźmińska 8, 63-440 Raszków, NIP: 622-23-94-267, REGON: 251412805; 4. Raszkowska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicz, ul. Koźmińska 8, 63-440 Raszków, NIP: 622-23-94-250, REGON: 251414030; 5. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, NIP: 622-22-34-693, REGON: 001140306; 6. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-47-225, REGON: 000640389; 7. Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-47-254, REGON: 250941499; 8. Publiczne Przedszkole Smerfy, ul. Kościelna 1, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-59-837, REGON: 251590352; 9. Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, Koryta 66B, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-45-574, REGON: 001228337; 10.Szkoła Podstawowa w Bieganinie z Filią w Grudzielcu, Bieganin 27, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-63-690, REGON: 001228366; 11.Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-41-155, REGON: 001228426; 12.Szkoła Podstawowa w Ligocie, ul. Kaliska 2, Ligota, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-45-568, REGON: 001228350; 13.Szkoła Podstawowa w Radłowie, ul. Wiejska 52, Radłów, 63-440 Raszków, NIP: 622-26-48-377, REGON: 001228320; 14.Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Jarocińska 19a, 63-440 Raszków, NIP: 622-10-03-052, REGON: 250402733; 15.Jednostki OSP: Bieganin, Bugaj, Drogosław, Głogowa, Grudzielec Nowy, Janków Zaleśny, Jaskółki, Korytnica, Ligota, Moszczanka, Niemojewiec, Przybysławice, Radłów, Raszków, Rąbczyn, Sulisław, Szczurawice, Walentynów..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   • 1. Cena - 85
   • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szkoła Podstawowa w Ligocie Ul. Kaliska 2, 63-440 Raszków NIP 622-264-55-68 Regon 001228350 2a) Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach Publiczne Przedszkole w Korytnicy Korytnica 24, 63-440 Raszków NIP 622-264-55-74 Regon 251599904 2b) Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, Szkoła Filialna w Korytnicy Korytnica 24, 63-440 Raszków Nip 622-264-55-74 25114974000028 2c) Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, Zespół Szkół w Korytach Koryta 66 B, 66-440 Raszków NIP 622-264-55-74 Regon 001228337 3)Szkoła Podstawowa w Radłowie Radłów, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszków NIP 622-264-83-77 Regon 001228320 4)Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków NIP 622-264-11-51 Regon 001228426 5) Szkoła Podstawowa w Bieganinie Bieganin 27, 63-440 Raszków NIP 622-266-36-90 Regon 001228366 6) Szkoła Filialna w Grudzielcu Grudzielec 95, 63-440 Raszków NIP 622-266-36-90 Regon 00122836600025.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   • 1. Cena - 10
   • 2. wysokość sumy ubezpieczenia - 60
   • 3. zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30