Raszków: Przebudowa drogi w miejscowości Jaskółki (Zapłocie)
Numer ogłoszenia: 413718 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378224 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Jaskółki (Zapłocie).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.3)Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.Roboty pomiarowe - 238 m 2. Roboty ziemne - 415 m3 3.Krawężnik,ściek :krawężnik betonowy 12x25cm - 246,40m, ściek uliczny z kostki brukowej 188m 4.Profilowanie i zagęszczania podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 855,16m2 5.podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10 cm- 855,16 m2 6.Warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego 0/31,5mm- 20 cm- 853,64m2 7.Regulacja 3 szt zaworów wodociągowych, 5 szt włazów kanałowych 8.Skropienie asfaltem nawierzchni - 847,40m2 9.Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm- 803,50 m2 10.wykop rowu - 40,80 m3 11.Znaki drogowe A-7 - 1 szt 12.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o.o., ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wlkp, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96367,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 109970,75

  • Oferta z najniższą ceną: 109970,75 / Oferta z najwyższą ceną: 136203,07

  • Waluta: PLN.