Raszków, dnia 30 listopada 2011 roku


Nr ZP 271.20.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi w m. Jaskółki (Zapłocie)


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Przebudowa drogi w Jaskółki (Zapłocie)” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 378224-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-OSTRÓW” Sp. z o.o. ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wlkp

Cena ofertowa: 109.970,75 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16

136.203,07

80,74

80,74

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

133.293,10

82,50

82.50

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-OSTRÓW” Sp. z o.o. ul. Przymiejska 9, 63-400 Ostrów Wlkp

109.970,75

100

100


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak