Raszków: Dowozy i odwozy uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w roku 2012
Numer ogłoszenia UZP: 401966 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341610 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy i odwozy uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Raszków w 2012 roku realizowane środkami transportu oferenta Autobusy) w ilości ok. 300 km. dziennie obejmujące: a) dowóz uczniów w dniach nauki szkolnej na zajęcia na zajęcia do szkół podstawowych,oddziałów przedszkolnych i gimnazjum w miejscowościach na terenie gminy Raszków do siedziby placówek oświatowych: Szkoła podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Zgodnie z planem dowozów (rozkład jazdy), stanowiący załącznik SIWZ. b) odwóz uczniów w dniach nauki szkolnej po zajęciach szkolnych z siedziby placówek oświatowych do miejscowości na terenie gminy Raszków - zgodnie z planem odwozów (rozkład jazdy), stanowiący załącznik do SIWZ. c)realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej ( rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego- wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym. Liczba uczniów przywozy-ok. 400 osób, odwozy ok 371 osób dziennie .Przewozy realizowane 3 autokarami na trasach gminy Raszków.W przypadku zmian w organizacji roku szkolnego zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania odwozu w danym dniu o czym powiadomi wykonawcę 7 dni przed przewidzianą zmianą d)Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2005r., nr 108,poz908 z późn.zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa z dnia 6 września 2001r. O transporcie drogowym(Dz.U.z 2007r.,Nr 125, poz 874 z późn.zm.) e)opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający f)Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny g)Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych h) wykonawca nie dolicza do ilości wykonanych km przy przewozach dojazdu do zamawiającego i) kierowcy obsługujący autobusy winni znać trasę przejazdu i przystanków a rotacja kierowców jest niewskazana...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp Sp. z o.o., ul.Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193135,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 272743,20

  • Oferta z najniższą ceną: 252540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 303600,00

  • Waluta: PLN.