Raszków, dnia 23.11.2011 roku

Nr ZP 271.21.2.2011

 

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu"Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "

 

Działając na podstawie art.92 ust .2 Prawa zamówień publicznych - Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn."Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu"Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "

opublikowanym numer 377984-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 SOFTON s.c. D. Żywiołowski, D. Żywiołowska, M. Zemfler, P. Juszczak

62-800 Kalisz , ul Św. Stanisława 9, Oddział Ostrów Wlkp. 63-400 ,ul. Raszkowska 26

Cena ofertowa: 23.388,85 zł. brutto

  

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja przyznana ofercie

1

BIGTREE Łukasz Machnik 77-320 Przechlewo, Os. południe 14

26.070,00

89,72

2

BIURO serwis ul. Ks. Warszawskiego18, 63-400 Ostrów Wlkp

31.039,20

75,35

3

LOGIN COMPUTER Bogna Han ,Leszno ul. Leszczyńskich 27 O/Krotoszyn ul. Rynek 6

23.925,74

97,76

4

IteCom Sp.z o.o. 63-700 Krotoszyn, ul. Łąkowa 10

25.698,57

-----------

5

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

27.921,00

83,77

6

SOFTON s.c. D. Żywiołowski, D. Żywiołowska, M. Zemfler, P. Juszczak

62-800 Kalisz , ul Św. Stanisława 9, Oddział Ostrów Wlkp. 63-400 ,ul. Raszkowska 26

23.388,85

100

7

FIRMA INFORMATYCZNA ELPRO-BIS Sp.z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 2

23.970,24

97,57

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm).

  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

   

  Pouczenie:

  Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn." Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego", jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))

   

  BURMISTRZ

  Gminy i Miasta Raszków

  /-/ Jacek Bartczak