Raszków, dnia 15 listopada 2011 roku

Nr ZP 271.18.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:” Dowozy i odwozy uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w roku 2012”


Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Dowozy i odwozy uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w roku 2012.” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 341610-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp

Cena ofertowa: 272.743,20 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Usługi Autokarowe Rafał Pyka, Lamki 87, 63-400 Ostrów Wlkp

252.540,00

-------

------

2

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wlkp

303.600,00

89,84

89,84

3

Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn, Rososzyca ul. Ostrowska 17,63-405 Sieroszewice

298.080,00

91,5

91,5

4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp

272.743,20

100

100


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak