Raszków: Przebudowa drogi w miejscowości Jaskółki (Zapłocie)
Numer ogłoszenia: 378224 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Jaskółki (Zapłocie).

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.3)Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.Roboty pomiarowe - 238 m 2. Roboty ziemne - 415 m3 3.Krawężnik,ściek :krawężnik betonowy 12x25cm - 246,40m, ściek uliczny z kostki brukowej 188m 4.Profilowanie i zagęszczania podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 855,16m2 5.podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 10 cm- 855,16 m2 6.Warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego 0/31,5mm- 20 cm- 853,64m2 7.Regulacja 3 szt zaworów wodociągowych, 5 szt włazów kanałowych 8.Skropienie asfaltem nawierzchni - 847,40m2 9.Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm- 803,50 m2 10.wykop rowu - 40,80 m3 11.Znaki drogowe A-7 - 1 szt 12.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt 9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z oferta oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. dotyczące:- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek:-Wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie co najmniej dwóch robot budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 PLN brutto każda, Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku wykonania robót polegających na przebudowie dróg, budowa nawierzchni asfaltowej odpowiadającej zakresem i złożonością przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - potwierdzone przez Zamawiających. . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek: Wskażą osobę, wskażą osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. pełnić funkcję: kierownika robót , posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności robót budowlanych drogowych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa , wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia- załączyć dokumenty potwierdzające, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek:- Wykażą, że posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 PLN. Wykażą, że posiadają środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 80.000,00 PLN sumy gwarantowanej. Jeżeli z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek będzie wynikało, że wykonawca posiada własne środki finansowe - co najmniej 80.000,00 PLN lub ma zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu na przedmiotowe zamówienie do wysokości co najmniej 80.000,00 PLN i więcej, to zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zmówienia. Na ocenę spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy , z której będzie wynikało jakimi środkami finansowymi na realizację zamówienia dysponuje wykonawca, względnie jaką ma zdolność kredytową. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane: a) formularz oferty, b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt.10, c) kosztorys ofertowy, d) dowód wzniesienia wadium, e) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, f) projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy - załącznik do SIWZ. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu; zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności : klęski żywiołowe lub wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (temperatura poniżej 0 , śnieżyce itp). zmianie może ulec termin realizacji umowy. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.raszkow.bip.net.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków pok. nr 2.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków -Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie