Raszków, dnia 10 listopada 2011 roku

Nr ZP 271.19.2011

Informacja o unieważnieniu postępowania

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu”Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Działając na podstawie art.92 ust 2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.”Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu”Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 351970-2011 część II (sprzęt komputerowy, elektroniczny, audio)


Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena brutto

Część zamówienia

Punktacja przyznana ofercie

1

CEZAS ABC s.c. W. M.i M. Niewiadomscy 62-800 Kalisz ul. Staszica 48

26.995,00

II

----------------

3

M.M Kościelniak 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 7/2B

34.230,00

II

------------------

4

SOFTON s.c. D. Żywiołowski, D Żywiołowska, M. Zemfler, P. Juszczak

Oddział Ostrów Wlkp ul. Raszkowska 26

27.314,56

II

------------------

5

FIRMA INFORMATYCZNA ELPRO-BIS Sp. z o.o. 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 2

29,982,48

II

----------------------


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak