Raszków, dnia 10. 11. 2011 roku

Nr ZP 271.19.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu”Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Działając na podstawie art.92 ust .2 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Raszków w ramach projektu”Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opublikowanym numer 351970-2011

wybrano do realizacji I części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych

ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wlkp

Cena ofertowa: 110.192,95 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Część zamówienia

Punktacja przyznana ofercie

1

CEZAS ABC s.c. W. M.i M. Niewiadomscy 62-800 Kalisz ul. Staszica 48

114.170,37

I

96,52

2

Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Krotoszyńska 133

110.192,95

I

100

3

M.M. Kościelniak 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 7/2B

122.424,04

I

90,00


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak