03/11/2011    S211    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Raszków: Usługi udzielania kredytu

2011/S 211-343916

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina i Miasto Raszków
Rynek 32
Osoba do kontaktów: Henryk Krawczyk
63-440 Raszków
POLSKA
Tel.: +48 627343510
E-mail: kancelaria@raszkow.pl
Faks: +48 627350665

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.raszkow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 PLN. na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy i Miasta Raszków.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce świadczenia usług: Urząd Gminy i Miasta Raszków.
Rynek 32.
63-440 Raszków
POLSKA.

Kod NUTS PL416

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 600 000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29.7.2011 r.
1. Kwota kredytu – do wysokości 3 600 000,00 PLN do wykorzystania w trzech transzach: I do wysokości 2 000 000,00 PLN, druga transza do wysokości 1 000 000,00 PLN i III transza do wysokości 600 000,00 PLN.
2. Przewidywany termin uruchomienia kredytu:
I transza – do dnia 31.10.2011 r.,
II transza – do dnia 30.11..2011 r.,
III transza do dnia 20.12.2011 r.
Zakończenie umowy kredytowej (całkowita spłata kapitału i odsetek): 10.4.2018 r.
3. Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31.12.2012 r.
4. Spłata kapitału w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału począwszy od dnia 31.12.2012 r. - szczegóły w SIWZ.
5. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalanej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych zwanej dalej WIBOR 1M powiększonej o marżę, wyrażoną w punktach procentowych w stosunku rocznym, zaproponowaną w ofercie przez Wykonawcę (Bank).
6. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanego kredytu, liczone na ostatni dzień każdego miesiąca, płatne do 10 dnia następnego miesiąca.
Spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanko” wraz z deklaracją wekslową.
7. Maksymalna wysokość prowizji liczonej od kwoty kredytu: 0,5 %
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 861 444,50 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP 271.14.2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 172-282990 z dnia 8.9.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SGB-Bank S.A. w Poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznań
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 1 125 505,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 861 444,50 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587840

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany podstawie ustawy;
2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2011