Raszków: Odśnieżanie, usuwanie śniegu i lodu z dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 350922 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324018 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie, usuwanie śniegu i lodu z dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie , usuwanie śniegu i lodu z dróg gminnych i niektórych powiatowych. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg gminnych i niektórych powiatowych(wyszczególnionych w załącznikach) na terenie gminy Raszków. Długość dróg gminnych - 112,8 km Długość dróg powiatowych - 20,5 km Długość ulic w m. Raszków - 12 km odśnieżanie dróg i ulic przy użyciu pługów likwidacja śliskości zimowej , gołoledzi przy użyciu piaskarek, materiałów (piasek z solą) inne czynności w razie klęsk żywiołowych. Będą to usługi związane z likwidacją skutków zimy , żywiołu śniegu i skutków spowodowanych obniżoną temperaturą w taki sposób aby ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AZYMUT Sp. z o.o., ul. Ostrowska 14, Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110217,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 269190,00

  • Oferta z najniższą ceną: 269190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 269190,00

  • Waluta: PLN.