Raszków, dnia 20.10.2011 roku


Nr ZP 271.17.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.” Odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012


opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numerem 324018-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


AZYMUT Sp. z o.o. 63-440 Raszków, ul. Ostrowska 14

Cena ofertowa: 269.190,00 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Azymut Sp. z o.o. 63-440 Raszków, ul. Ostrowska 14

269 190,00

100

100


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak