Raszków: Dowozy i odwozy uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 341610 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy i odwozy uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w gminie Raszków w 2012 roku.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Raszków w 2012 roku realizowane środkami transportu oferenta Autobusy) w ilości ok. 300 km. dziennie obejmujące: a) dowóz uczniów w dniach nauki szkolnej na zajęcia na zajęcia do szkół podstawowych,oddziałów przedszkolnych i gimnazjum w miejscowościach na terenie gminy Raszków do siedziby placówek oświatowych: Szkoła podstawowa w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Zgodnie z planem dowozów (rozkład jazdy), stanowiący załącznik SIWZ. b) odwóz uczniów w dniach nauki szkolnej po zajęciach szkolnych z siedziby placówek oświatowych do miejscowości na terenie gminy Raszków - zgodnie z planem odwozów (rozkład jazdy), stanowiący załącznik do SIWZ. c)realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej ( rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego- wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym. Liczba uczniów przywozy-ok. 400 osób, odwozy ok 371 osób dziennie .Przewozy realizowane 3 autokarami na trasach gminy Raszków.W przypadku zmian w organizacji roku szkolnego zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania odwozu w danym dniu o czym powiadomi wykonawcę 7 dni przed przewidzianą zmianą d)Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2005r., nr 108,poz908 z późn.zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa z dnia 6 września 2001r. O transporcie drogowym(Dz.U.z 2007r.,Nr 125, poz 874 z późn.zm.) e)opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizuje i zapewnia Zamawiający f)Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny g)Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych h) wykonawca nie dolicza do ilości wykonanych km przy przewozach dojazdu do zamawiającego i) kierowcy obsługujący autobusy winni znać trasę przejazdu i przystanków a rotacja kierowców jest niewskazana..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z zapisem art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - aktualnej licencji na wykonanie przewozu osób. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą: spełnia/niespełna na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie co najmniej jednej, całorocznej usługi dowozu uczniów do szkół oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą: spełnia/niespełna na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółka cywilna) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykaz - liczba autobusów do wykonania usługi/ typ pojazdu, rok produkcji, liczba miejsc, kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do dowozu/ważne badania techniczne pojazdu/wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu musi zawierać minimum : 3 autobusy do przewozu ok. 170 osób jednorazowo oraz w razie awarii pojazdu zapewnia inny sprawny technicznie pojazd aby dowóz przebiegał bez zakłóceń Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą: spełnia/niespełna na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółka cywilna) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykażą, że posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą: spełnia/niespełna na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Do oferty należy dołączyć: oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym dróg, długością tras dowozu, czasem przejazdu. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC i AC pojazdów projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy - załącznik do SIWZ. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: - realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez Zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego - wg rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym; - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.raszkow.bip.net.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32 63-440 Raszków pok nr 2.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie