Raszków, dnia 17 10 2011 roku

Nr ZP 271.02.14.2011                                   

     

                                                                                                                                                                                                                                                     

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy i Miasta Raszków”

 

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.”Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy i Miasta Raszków” opublikowanym  numer 2011/S 172-282990 08/09/2011 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SGB – Bank S.A.

Bank Spółdzielczy w Raszkowie

Cena ofertowa: 861 444,50 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.
Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

         

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm).

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

SGB-Bank S.A ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

Bank Spółdzielczy w Raszkowie ul. Ostrowska 28, 63-440 Raszków

 

861 444,50

 

100

 

100

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Oddział w Poznaniu Filia w Kaliszu

992 033,24

86,84

86,84

 

Pouczenie:

 

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))

 

 

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak