Raszków: Odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011
Numer ogłoszenia UZP: 324018 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie , usuwanie śniegu i lodu z dróg gminnych i niektórych powiatowych. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg gminnych i niektórych powiatowych(wyszczególnionych w załącznikach) na terenie gminy Raszków. Długość dróg gminnych - 112,8 km Długość dróg powiatowych - 20,5 km Długość ulic w m. Raszków - 12 km odśnieżanie dróg i ulic przy użyciu pługów likwidacja śliskości zimowej , gołoledzi przy użyciu piaskarek, materiałów (piasek z solą) inne czynności w razie klęsk żywiołowych. Będą to usługi związane z likwidacją skutków zimy , żywiołu śniegu i skutków spowodowanych obniżoną temperaturą w taki sposób aby ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z zapisem art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy .

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. dotyczące:- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy w ty okresie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonanie należycie (należy załączyć referencje).

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykaz : maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia: a) Minimum sprzętowe: ·Pługi klinowe - szt. 2 · Piaskarki - szt. 4 · Pługi do śniegu (skośne) - szt. 5 .Pług wirnikowy - 1 szt. · Wyposażenie w środki łączności indywidualne. · Pług wirowy do ciągnika - 1 szt. b) Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do składowisko mieszaniny piasku z solą wykonane w sposób uniemożliwiający przedostawania się solanki do gruntu. Zamawiający po otwarciu ofert dokona przeglądu placu.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • polisa w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ( w przypadku wspólnego ubiegania się o dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,oceniana będzie ich łączna sytuacja - w tym dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców , którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tych warunków)Ocena będzie dokonywana na zasadzie : spełnia/nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raszkow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków pok. nr 2.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków pok. nr 2.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zgodnie z art.27 ustawy Pzp dopuszcza przekazanie korespondencji tj.oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji pisemnej lub faksem - wyłącznie na numer faksu 062 735 06 65 .Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumienia się drogą elektroniczną..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie