Raszków, dnia 03 10 2011 roku

Nr ZP 271.16.2011

Informacja (Ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jedno rodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie”


Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt.1-4 Prawa zamówień publicznych – Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. -Gmina i Miasto Raszków zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na roboty budowlane dot. zamówienia pn.”Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jedno rodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie”

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 289590-2011

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, Karski ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wlkp

Cena ofertowa: 37.200,13 zł. brutto

    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Oferta z najniższą ceną, w ocenie ofert otrzymała największą ilość punktów. Uznana została za najkorzystniejszą.

    Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania FAKSEM zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759 z póżn. zm)

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

Budownictwo Inżynieryjne „PERZ” s.c. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp

54.287,11

68,52

68,52

2

PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski Karski, ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wlkp 2

37.200,13

100

100

3

MELIKAN s.c. ul. Długa 40, 63-400 Ostrów Wlkp

68.399,99

54,40

54,40

4

HYDROHAND – Andrzej Guździoł Czekanów, ul. Baby 5, 63-410 ostrów Wlkp

42.919,94

86,67

86,67


Pouczenie:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w pkt.22 SIWZ pn.” Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, jak również aw Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn.zm.))-tj. Zgodnie z art 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak