Raszków, dnia 30 września 2011 roku

Nr ZP 341.2.4.2011


Informacja (Zawiadomienie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej zgodnie z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego. Ustawy Pzp nie stosuje się na podstawie art.4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r Nr 113, poz 759 z późn. zm.) na realizację zadania :
„Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury
turystyczno-wypoczynkowej Gminy i Miasta Raszków"

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


MAŁGORZATA LIS
IGLAK” Handel Usługi Ogrodnicze Mechanika Pojazdowa
ul. Jarocińska 42, 63-440 Raszków


    Uzasadnienie wyboru oferty:

    Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów, tj. 100 pkt w kryterium-najniższa cena

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w terminie dnia 04.10.2011r

 

. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa / adres wykonawcy

Cena

Punktacja przyznana ofercie

Łączna ilość punktów

1

MAŁGORZATA LIS
IGLAK” Handel Usługi Ogrodnicze Mechanika Pojazdowa
ul. Jarocińska 42, 63-440 Raszków

37.388,17

100

100

2

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

z up.

/-/ Piotr Rokicki