Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Drogosławiu , gm. Raszków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  nr 24/4, o pow. 1,8546 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KZ1W/00064538/4  

Dane dotyczące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana opisana wyżej w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków przeznaczona jest pod uprawy rolne. Działka gruntu położona we wsi Drogosław stanowi grunt uprawiany rolniczo, o równym, płaskim terenie i regularnym kształcie, położony w otoczeniu terenów o zabudowie mieszkaniowo – zagrodowej, przy szosie z Raszkowa do Krotoszyna w sąsiedztwie sali wiejskiej.  Działka posiada  wydzielony z asfaltowej drogi publicznej wjazd o szerokości 8 m. i długości 57 m.  

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona.

   - nie ma zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość

3. Cena wywoławcza:

     50 300,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy trzysta).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr  08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 - do dnia  31 października 2011 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

5. Przetarg odbędzie się dnia  04 listopada  2011 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro.

    Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych  w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik

Urzędu – pokój nr 5 lub tel. pod nr  62 734-49-07