Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta  Raszków ogłasza   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w Przybysławicach, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00058180/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 246/7o powierzchni 0,0783 ha

 

1. Dane dotyczące nieruchomości:

    Działka nr 246/7 położona w Przybysławicach  jest zlokalizowana w terenach zabudowanych przy drodze do Jankowa Zaleśnego, w otoczeniu parku i zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada regularny kształt, dojazd z drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową  oraz dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

    W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo jednorodzinne, rzemiosło produkcyjne lub usługowe.

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona.

    - nie ma  zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

3. Cena wywoławcza:

    - 32 000,00 zł. (netto) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony stosowny podatek vat.

4.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto bankowe – Bank Spółdzielczy Raszków nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 do dnia  31 października  2011 roku. Wadium wpłacone przez  uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

6  Przetarg odbędzie się dnia  04 listopada   2011 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro. Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

7. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub pod nr tel. 62 734-49-07