Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Moszczanka, gm. Raszków, oznaczonych w ewidencji
gruntów:

- nr 244,    o pow. 2,8900 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00024452/5
- nr 253/1, o pow. 1,4100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00089030/4


Do przetargu mogą przystąpić właściciele nieruchomości graniczących.
 

1. Dane dotyczące nieruchomości:
Działki gruntu nr 244 i 235/1 są zlokalizowane na terenie wsi Moszczanka, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy fermowej hodowli drobiu, rozproszonej zabudowy mieszkaniowo - zagrodowej oraz gruntów uprawianych rolniczo. W/w działki graniczą ze sobą, posiadają regularny kształt i na ich terenie znajduje się staw porośnięty na brzegach roślinnością bagienną.
Nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod lasy.
 
2. Nieruchomości:

- nie są obciążone
- nie ma zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości


3. Cena wywoławcza:
100 000,00 zł. (słownie złotych: sto tysięcy).


4. Warunkiem przystąpienia do   przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy i Miasta Raszków, w Banku Spółdzielczym w Raszkowie Nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 do dnia 31 października 2011 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia umowy notarialnej.

5. Przetarg odbędzie się dnia 04 listopada 2011 r.o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, sala II piętro. Osoba reprezentująca osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu - pokój nr 5 lub pod nr tel. 62 734-49-07