Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Przybysławicach , gm. Raszków. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  nr 35, o pow. 2,1100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KZ1W/00058180/4  

Dane dotyczące nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana opisana wyżej w planie zagospodarowania przestrzennego  gm. Raszków przeznaczona jest pod uprawy rolne.  Działka gruntu położona we wsi Przybysławice stanowi grunt uprawiany rolniczo, o równym, płaskim terenie i regularnym kształcie, położony w otoczeniu terenów rolnych, lasu i rzeki Ołobok. W dalszym otoczeniu znajduje się pojedyncza zabudowa  mieszkaniowo – zagrodowa. Działka posiada dostęp do drogi utwardzonej asfaltem.

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona.

   - nie ma zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość

3. Cena wywoławcza:

    -działka nr 35, o pow. 2,1100 ha, cena wywoławcza 61 200,- zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Raszkowie

    Nr  08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 - do dnia  07 października 2011 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

5. Przetarg odbędzie się dnia  12 października 2011 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro.

    Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych  w lokalnej prasie.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub tel. pod nr  62 734-49-07