Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta  Raszków ogłasza   nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w Niemojewcu, zapisanej w księdze wieczystej

nr KZ1W/00058197/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

nr 52/1, o powierzchni 0,0900 ha,

nr 52/4, o powierzchni 0,0839 ha

 

1. Dane dotyczące nieruchomości:

    Działki gruntu położone we wsi Niemojewiec stanowią grunt uprawiany rolniczo, o równym i płaskim terenie, regularnym kształcie, położony w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej oraz gruntów uprawianych rolniczo.

Nieruchomość ze względu na niewielką powierzchnię oraz korzystne sąsiedztwo, posiada możliwość alternatywnego wykorzystania na cele zabudowy mieszkaniowej.  Toczy się postępowanie mające na celu zmianę przeznaczenia z rolniczego pod zabudowę mieszkaniowo – zagrodową.  Działki mają dostęp do drogi utwardzonej asfaltem, uzbrojony w sieć elektryczną i wodociągową.   

    

2. Nieruchomość:

    - nie jest obciążona.

    - nie ma  zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

3. Cena wywoławcza:

    - działka nr 52/1, o pow. 0,0900 ha, cena wywoławcza 10 300,- zł. (słownie złotych:

      dziesięć tysięcy trzysta)

    - działka  nr 52/4, o pow. 0,0839 ha, cena wywoławcza 9 600,- zł. (słownie złotych:

      dziewięć tysięcy sześćset)

    

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto bankowe – Bank Spółdzielczy Raszków  nr 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 do dnia  07 października  2011 roku

    Wadium wpłacone przez  uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia.

    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

5.  Przetarg odbędzie się dnia  12 października   2011 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta  Raszków, sala II piętro. Osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

 

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

   

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu – pokój nr 5 lub pod nr tel. 62 734-49-07