Raszków: Zajęcia dodatkowe w w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.
Numer ogłoszenia: 320460 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288096 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia dodatkowe w w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych CPV - 80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy i Miasta Raszków w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 46 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia (placówka oświatowa). Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. i będą realizowane w następujących placówkach oświatowych Gminy i Miasta Raszków: - Szkoła Podstawowa w Ligocie, - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, - Szkoła Podstawowa w Bieganinie, - Szkoła Podstawowa w Radłowie, - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu zawierającego cele, metody i formy pracy, rozkładu zajęć oraz narzędzi ewaluacyjnych (arkusze diagnostyczne lub karty obserwacji ucznia, testy kompetencyjne, sprawozdania, zdjęcia) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez dyrektora danej placówki oświatowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niniejszych dokumentów dyrektorowi danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć oraz obowiązującego harmonogramu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut z wyłączeniem zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, których czas trwania wynosi 60 minut. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcinczak Małgorzata, ul. Dąbrowskiego 7/2, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Dąbrowskiego 7/2, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Świtoń Bożena, ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stremlau Agata, ul. Dekarska 19, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Dekarska 19, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ławniczak Arleta, ul. Spokojna 6, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Spokojna 6, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Parzysz Anna, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn, 63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szlachta Magdalena, Janków Zaleśny 78, 63-440 Raszków, Janków Zaleśny 78, 63-440 Raszków, 63-440 Janków Zaleśny, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szymankiewicz Marcin, Radłów, ul. Wiejska 78A, 63-440 Raszków, Radłów, ul. Wiejska 78A, 63-440 Raszków, 63-440 Radłów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Parzysz Anna, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn, 63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Czajka Daria, Szczury 73A, 63-450 Sobótka, Szczury 73A, 63-450 Sobótka, 63-450 Szczury, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klorek Irena, Bieganin 50, 63-440 Raszków, Bieganin 50, 63-440 Raszków, 63-440 Bieganin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Czajka Daria, Szczury 73A, 63-450 Sobótka, Szczury 73A, 63-450 Sobótka, 63-450 Szczury, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Owczarczak Bogusława, ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marciniak Beata, Roszki, ul. Korytnicka 20, 63-714 Kobierno, Roszki, ul. Korytnicka 20, 63-714 Kobierno, 63-714 Roszki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maciejewska Katarzyna, ul. Prusa 2B/6, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Prusa 2B/6, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Owczarczak Bogusława, ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szczepaniak Elżbieta, ul. Krotoszyńska 2/3, 63-440 Raszków, ul. Krotoszyńska 2/3, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtczak-Rak Violeta, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków, 63-440 Jaskółki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtczak-Rak Violeta, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków, 63-440 Jaskółki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojak-Kaczmarek Elżbieta, ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jaśkowiak Katarzyna, ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jaśkowiak Katarzyna, ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Walkowiak Regina, Radłów, ul. Wiejska 47, 63-440 Raszków, Radłów, ul. Wiejska 47, 63-440 Raszków, 63-440 Radłów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kulińska Halina, ul. Polna 26A/3, 63-440 Raszków, ul. Polna 26A/3, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtczak Marlena, Koryta 10, 63-440 Raszków, Koryta 10, 63-440 Raszków, 63-440 Koryta, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojak-Kaczmarek Elżbieta, ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtczak Marlena, Koryta 10, 63-440 Raszków, Koryta 10, 63-440 Raszków, 63-440 Koryta, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łączna Grażyna, Moszczanka 61, 63-440 Raszków, Moszczanka 61, 63-440 Raszków, 63-440 Moszczanka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Musiał Teresa, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Frąszczak Anna, ul. Łanowa 76, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Łanowa 76, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Raczak Iwona, ul. Chłopickiego 68/1, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chłopickiego 68/1, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sikorska Justyna, ul. Ogrodowa 8, 63-440 Raszków, ul. Ogrodowa 8, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bieniek Iwona, Przybysławice 110A, 63-440 Raszków, Przybysławice 110A, 63-440 Raszków, 63-440 Przybysławice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zagórska Bożena, ul. Bema 142/1, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Bema 142/1, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sztok Anna, ul. Długa 2, 63-440 Raszków, ul. Długa 2, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wikarjak-Hałas Maria, ul. Wiklinowa 2a, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wiklinowa 2a, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartczak Iwona, ul. Ostrowska 9, 63-440 Raszków, ul. Ostrowska 9, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Świtoń Bożena, ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Briske-Dutkowska Justyna, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 39   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Musiał Teresa, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 40   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtczak Ewa, Skrzebowa 31, 63-440 Raszków, Skrzebowa 31, 63-440 Raszków, 63-440 Skrzebowa, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lisiak Beata, ul. Świetlicowa 27, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Świetlicowa 27, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 42   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Duczmal Alicja, ul. Koźmińska 1/2, 63-440 Raszków, ul. Koźmińska 1/2, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Palczewska Małgorzata, ul. Królowej Jadwigi 27, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Królowej Jadwigi 27, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 44   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Naczke Łukasz, ul. Jesionowa 14, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Jesionowa 14, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 45   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dutkowski Adam, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków, 63-440 Raszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 46   

Nazwa: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gidaszewska-Burkietowicz Dorota, ul. Emilii Plater 36, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Emilii Plater 36, 63-400 Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.