Numer ogłoszenia: 298188 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288096 - 2011 data 14.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych CPV - 80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy i Miasta Raszków w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 31 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia (placówka oświatowa). Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. i będą realizowane w następujących placówkach oświatowych Gminy i Miasta Raszków: - Szkoła Podstawowa w Ligocie, - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, - Szkoła Podstawowa w Bieganinie, - Szkoła Podstawowa w Radłowie, - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu zawierającego cele, metody i formy pracy, rozkładu zajęć oraz narzędzi ewaluacyjnych (arkusze diagnostyczne lub karty obserwacji ucznia, testy kompetencyjne, sprawozdania, zdjęcia) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez dyrektora danej placówki oświatowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niniejszych dokumentów dyrektorowi danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć oraz obowiązującego harmonogramu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut z wyłączeniem zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, których czas trwania wynosi 60 minut. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych CPV - 80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy i Miasta Raszków w ramach projektu pt.: /Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci/ nr: POKL.09.01.02-30-046/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 46 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia (placówka oświatowa). Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. i będą realizowane w następujących placówkach oświatowych Gminy i Miasta Raszków: - Szkoła Podstawowa w Ligocie, - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, - Szkoła Podstawowa w Bieganinie, - Szkoła Podstawowa w Radłowie, - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu zawierającego cele, metody i formy pracy, rozkładu zajęć oraz narzędzi ewaluacyjnych (arkusze diagnostyczne lub karty obserwacji ucznia, testy kompetencyjne, sprawozdania, zdjęcia) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez dyrektora danej placówki oświatowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niniejszych dokumentów dyrektorowi danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć oraz obowiązującego harmonogramu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut z wyłączeniem zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, których czas trwania wynosi 60 minut. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31..
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 46..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik1.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 3, Liczba dzieci 15, Liczba godzin 90, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 36 godz.; 2012 r. - 54 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 19, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 45, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 18 godz.; 2012 r. - 27 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 14, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 17, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 14, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 22, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 30, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 25, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 4, Liczba dzieci 20, Liczba godzin 120, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 48 godz.; 2012 r. - 72 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 20, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 9, Liczba dzieci 50, Liczba godzin 270, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 108 godz.; 2012 r. - 162 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 7, Liczba dzieci 28, Liczba godzin 210, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 84 godz.; 2012 r. - 126 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 5, Liczba dzieci 45, Liczba godzin 150, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 60 godz.; 2012 r. - 90 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 3, Liczba dzieci 15, Liczba godzin 90, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 36 godz.; 2012 r. - 54 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 19, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 45, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 18 godz.; 2012 r. - 27 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 17, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 30, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 3, Liczba dzieci 15, Liczba godzin 90, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 36 godz.; 2012 r. - 54 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 20, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 7, Liczba dzieci 28, Liczba godzin 210, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 84 godz.; 2012 r. - 126 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 4, Liczba dzieci 36, Liczba godzin 120, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 48 godz.; 2012 r. - 72 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012. CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 10.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012..