Raszków: Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny-budowa chodnika , Gmina i Miasto Raszków, woj. wielkopolskie..
Numer ogłoszenia: 236260 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183286 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny-budowa chodnika , Gmina i Miasto Raszków, woj. wielkopolskie...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi polegajaca na: Przebudowa drogi polegająca na: Roboty rozbiórkowe, krawężnik: 1. Roboty pomiarowe - 800 m 2.Rowki pod krawężnik - 182,00m 3. Ława pod krawężnik - 9.100 m3 4. Krawężnik betonowy 15x30 - 182,00 m Poszerzenie jezdni: 1.Roboty ziemne - 305,960 m3 2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego warstwa 10 cm- 764,900 m2 3.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 764,900m2 Chodnik: 1. Roboty ziemne - 7.920 m3 2. obrzeża betonowe 30x8 - 137.500 m 3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża- 264,00m2 4. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm - 264,00 m2 Wpusty deszczowe z przykanalikami: 1. Roboty ziemne - 18,780 m3 2. Rozebranie nawierzchni -14,400m2 3. Kanały z rur PVC śr. 160 mm- 24,000m 4.Studnie ściekowe o śr. 500 mm - 4 szt. 5.Zagęszczenie nasypów- 17,500 m3 6.Podbudowa z kruszywa- 20 cm - 14,400 m2 7.Warstwo z mieszanek bitumicznych gr. 7 cm - 14,400 m2 Zjazdy do posesji: 1. Roboty ziemne- 38.920 m3 2. Krawęznik betonowy 12x25 - 42,700m 3. Warstwa odcinająca - 97,300 m2 4. Warstwa górna z kruszywa gr. 15 cm. - 97,300m2 5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 97,300m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy RA-BRUK, 63-430 Odolanów, Raczyce ul. Słoneczna 5, 63-430 Odolanów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75823,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79561,37

  • Oferta z najniższą ceną: 79561,37 / Oferta z najwyższą ceną: 108991,38

  • Waluta: PLN.