Raszków: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.
Numer ogłoszenia: 288096 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków , Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci nr: POKL.09.01.02-30-046.11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych CPV - 80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy i Miasta Raszków w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci nr: POKL.09.01.02-30-046.11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 31 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia (placówka oświatowa). Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, - zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. i będą realizowane w następujących placówkach oświatowych Gminy i Miasta Raszków: - Szkoła Podstawowa w Ligocie, - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym, - Szkoła Podstawowa w Bieganinie, - Szkoła Podstawowa w Radłowie, - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu zawierającego cele, metody i formy pracy, rozkładu zajęć oraz narzędzi ewaluacyjnych (arkusze diagnostyczne lub karty obserwacji ucznia, testy kompetencyjne, sprawozdania, zdjęcia) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez dyrektora danej placówki oświatowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niniejszych dokumentów dyrektorowi danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć oraz obowiązującego harmonogramu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut z wyłączeniem zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, których czas trwania wynosi 60 minut. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 31.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują osobami nauczycieli czynnych zawodowo, posiadających minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz spełniającymi wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400); Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły /spełnia/ lub /nie spełnia/.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.raszkow.bip.net.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 3, Liczba dzieci 15, Liczba godzin 90, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 36 godz.; 2012 r. - 54 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 19, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Ligocie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 5, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 7, Liczba godzin 45, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 18 godz.; 2012 r. - 27 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 14, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 17, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bieganinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 14, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 13, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Radłowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 22, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 30, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 2, Liczba dzieci 25, Liczba godzin 60, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 24 godz.; 2012 r. - 36 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 4, Liczba dzieci 20, Liczba godzin 120, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 48 godz.; 2012 r. - 72 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Korytach. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 20, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 9, Liczba dzieci 50, Liczba godzin 270, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 108 godz.; 2012 r. - 162 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 7, Liczba dzieci 28, Liczba godzin 210, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 84 godz.; 2012 r. - 126 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 5, Liczba dzieci 45, Liczba godzin 150, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 60 godz.; 2012 r. - 90 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: lość grup 1, Liczba dzieci 6, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 10, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 9, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 8, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ilość grup 1, Liczba dzieci 12, Liczba godzin 30, Okres realizacji od 01.10.2011 r. do 29.06.2012 r. (2011 r. - 12 godz.; 2012 r. - 18 godz.)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

  Uwaga - dokonano zmiany ogłoszenia oraz specyfikacji.