Raszków: Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jaskółkach na blok żywieniowy dla oddziału przedszkola.
Numer ogłoszenia: 227892 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183416 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, faks 062 7350665.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jaskółkach na blok żywieniowy dla oddziału przedszkola..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty branży budowlanej: - rozbiórka posadzek z płytek - posadzki z płytek GRES - ścianki działowe - tynki wewnętrzne - licowanie ścian płytkami - wewnętrzne gładzie gipsowe - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - skrzydła drzwiowe - osadzanie kratek wentylacyjnych Roboty branży sanitarne: - instalacja c.o. przełożenie grzejnika - instalacja wodociągowa - instalacja kanalizacji - przewody wentylacyjne Roboty branży elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.40.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane- Bogdan Wiśniewski, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102055,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 111590,82

  • Oferta z najniższą ceną: 111590,82 / Oferta z najwyższą ceną: 111590,82

  • Waluta: PLN.